You are here

Assar
Architects

HOME VAN AA

HOME VAN AA - CPAS d'Ixelles / OCMW van Elsene
HOME VAN AA
Boondael Steenweg, 104
1050 Brüssel
BE
ASSAR ARCHITECTS
CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE D’IXELLES
Gesundheit & Wellness
Abgeschlossen
2008
2011
12 194 m2
Architect : POLAK & ASSAR ARCHITECS
Statiker : BUREAU DUPONT
Fachingenieure : BUREAU BERGER

Clearfix