You are here

Assar
Architects

Services

ARCHITECTUUR

Ten dienste van de mens

Het beroep van architect bestaat erin antwoord te bieden op een programma voor een bepaalde site. Een programma dat eigenlijk niet enkel betrekking heeft op de opdrachtgever, maar ook op de toekomstige gebruikers van het gebouw, de buurtbewoners... Zo is ook de site niet beperkt tot het bebouwbare terrein: het maakt deel uit van een groter kader: een wijk, een stad, een omgeving waar verschillende functies en persoonlijkheden naast elkaar bestaan. Wat als deze site een gebouw is dat dient te worden omgebouwd of te worden heringericht? Een bijzonder actuele problematiek waarmee men vandaag al vanaf de eerste schetsen rekening houdt zodat de architecten in een toekomstige fase een volledige afbraak en heropbouw kunnen vermijden als deze niet nodig blijkt. In onze maatschappij wordt te vaak vergeten voor wie men bouwt en waarom er gebouwd wordt. Bij Assar draait alles rond de mensen en hun behoeften. Assar wil zich niet profileren door middel van een bepaalde stijl of architecturale geste, maar maakt van zijn filosofie zijn handelsmerk.

BINNENHUISARCHITECTUUR

Het interieur zegt alles

Een gebouw inrichten is zoveel meer dan er een decor aan vast kleven; het vertelt een verhaal en heeft een specifieke boodschap. Net zoals bij buitenhuisarchitectuur draait bij binnenhuisarchitectuur alles om de materiaalkeuze (esthetische eigenschappen, technieken, ecologie), de aandacht voor natuurlijk licht en kleuren. Binnenhuisarchitectuur onderscheidt zich echter omdat ze minder afgemeten, tijdelijker is … en dus meer vrijheid van expressie biedt. Expressies die uiteraard verschillen in functie van het gebouw, of zelfs binnen bepaalde ruimtes van het gebouw zelf. Een hoofdzetel, een ziekenhuis, een tentoonstellingsruimte, of zelfs een entree(hal), kantoorruimtes, … Stuk voor stuk emblematische ruimtes waarvan het interieur alles zegt. 

LANDSCHAPSARCHITECTUUR

Een verrijking met aandacht voor ecologie

Een vakgebied dat door de meeste Belgische architectenbureaus niet wordt aangeboden, maar dat nochtans zijn nut bewezen heeft en een interessante kijk en innoverende oplossingen biedt op het gebied van waterbeheer (riolering, stormbekkens) en milieuzorg (groen netwerk, biodiversiteit, …). Bouwen op geïsoleerde percelen, waarbij niet noodzakelijk aandacht besteedt aan zulke vraagstukken, komt steeds minder voor. Nieuwe wijken dienen meer en meer in te spelen op een veeleisende omgeving die een specifieke aanpak vereist (Natura 2000…). ASSAR legt zich reeds langs op deze discipline toe en ze wordt steeds geïntegreerd in zijn projecten, soms met de hulp van andere gespecialiseerde bureaus.

STEDENBOUW

Gericht op functiemenging

De stad van vandaag is druk bevolkt en biedt ruimte aan talrijke functies. Winkels, huisvesting, kantoren, recreatiecentra, zorgcentra, onderzoekscentra, ... Aangezien al deze domeinen naast elkaar bestaan, zijn ze ook onderling verbonden en van elkaar afhankelijk. De architect dient dit natuurlijke evenwicht te bewaren, maar hij dient het ook over te brengen naar andere elementen, zoals tot de ecowijken. Tot zelfs binnen in de gebouwen. Hiertoe dienen een aantal prioriteiten gesteld te worden: oprichting van intergenerationele ruimtes, aandacht voor personen met beperkte mobiliteit, een uitgebreid aanbod aan transportmogelijkheden, gezamenlijk gebruik van uitrustingen en middelen, ... De stedenbouwkunde van morgen richt zich op functiemenging, die het omzet tot een organisatie van oppervlaktes en volumes.

AUDIT

Tussen detective en historicus

In het verleden voerde Assar audits indirect uit. Tegenwoordig zit deze goed en wel vervat in het aanbod. Ze wordt uitgevoerd daar waar een voorafgaand onderzoek vereist is: op bestaande gebouwen en op braakliggende terreinen. Het gaat om het analyseren (plaatsbeschrijving, zwakke punten, mogelijkheden, overeenstemming met de normen...), het anticiperen, en het organiseren van de toekomst. Als detective of historicus wordt een onderzoek uitgevoerd met de hulp van ingenieurs, technici, juristen, enz., maar zonder oplossingen op te leggen. Het is de taak van het daaropvolgende team, al dan niet Assar, om een project uit te werken. De afgelopen twee jaar heeft het bureau een aantal audits uitgevoerd en vervolgens de planning, het budget en de deadlines bepaald.

PROGRAMMATIE

Begrijpen en doen begrijpen van de problematiek

De programmatie is zoveel meer dan het definiëren van meetbare behoeften en de pure opsomming van abstracte wensen. Ze helpt de klant keuzes te maken zodat de architecten, die hen van bij het begin begeleiden, tijdens deze fase al oplossingen kunnen aanreiken. Wanneer ze gelinkt wordt aan het ontwerp, zorgt de programmatie voor de overgang van een virtuele naar een werkelijke situatie. Op die manier wordt een antwoord geboden op de vragen van de klant. 

HAALBAARHEIDSSTUDIES

Het vertrekpunt en de eerste stappen

Haalbaarheidsstudies vormen het vertrekpunt voor verschillende van de vaardigheden van Assar. Het bureau roept echter eveneens de hulp in van derden (juristen, fiscalisten, ingenieurs…). De haalbaarheid hangt immers af van talrijke factoren (economische, technische, stedenbouwkundige, menselijke, …). Zowel op het gebied van tijd (deadline) als ruimte (locatie, omgeving). Voor een klant behelst de bijdrage van Assar precies die algemene architecturale visie waarmee ze, elkaar vaak tegensprekende, variabelen beter kunnen integreren.

PROJECT MANAGEMENT

De onmisbare schakel

Het betreft een essentiële, geïntegreerde dienst waarvan de klant gedurende de volledige cyclus van zijn project kan genieten, van de ontwerpfase tot na oplevering van de werken. Hiertoe past de project manager, het aanspreekpunt bij uitstek, de interne expertise van het bureau Assar op alle niveaus toe: beheer van adviseurs, budgetten en uitgaven; beheer van het programma en de nodige middelen, beheer van het administratieve en de contracten. Het doel van deze dienst is de klant te helpen bij het definiëren, plannen, opvolgen en tijdig opleveren van een project met oog voor het budget en hoge kwaliteitsstandaarden. Een dienstverlening die voor talrijke dossiers zijn vruchten reeds afgeworpen heeft, in de eerste plaats voor het project  van de Koninklijke Militaire School van Brussel.

CONSTRUCTION MANAGEMENT

De teugels van de werf vast in handen houden

Alsmaar beter en sneller bouwen: de uitdaging waarmee architecten vandaag de dag geconfronteerd worden. Deze uitdaging gaan ze niet alleen aan de tekentafel aan, maar ook op de werf. Toezicht houden op de activiteiten daar, op zoek gaan naar oplossingen hier en anticiperen op problemen en obstakels verderop. Als medewerker in het veld die overal present is, past de Construction Manager nu eens de pet van gids, dan weer die van politieagent. Maar hij zal steeds de mouwen opstropen. Assar heeft met de bouw van de krachtcentrale en de QC-laboratoria van GSK reeds bewezen dat het dit type beheerst en het biedt nu zijn vakkennis aan bij alle projecten. Innovaties uitgaande van het studiebureau worden gevoed door de ervaringen van de werflieden en zo in werkelijkheid omgezet.

COÖRDINATIE VEILIGHEID & GEZONDHEID

Een meerwaarde voor de duurzaamheid van een gebouw

Sinds 2001 is dit verplicht bij Koninklijk Besluit en Assar houdt zich hier aan. Het bureau biedt deze expertise, die niet alleen noodzakelijk maar ook verplicht is, aan en herinnert eraan hoe belangrijk het is om deze van in het begin door te voeren, vanaf de ontwerpfase. De coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid dient niet enkel te worden uitgevoerd, maar ook te worden geïntegreerd. Op die manier kan worden ingespeeld op risico’s en ontstaat er een meerwaarde op het gebied van toekomstig onderhoud en uiteindelijke ingrepen. De coördinatoren, stuk voor architecten van opleiding, sensibiliseren alle tussenpersonen inzake de opdracht en haar nut. De doelstelling is het maximaal terugdringen van risico’s. Hun multidisciplinaire ervaring van het bouwproces en hun terreinkennis waarborgen de kwaliteit.

Clearfix